Tippmann Arms Elite-S [Tippmann Arms Elite-S]

Tippman Arms Elite-S Rifle